SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET

 
   
     
   

 

 

PARLAMENTARNI I POKRAJINSKI IZBORI

 

drugi krug

U nedelju, 3. oktobra, održan je drugi krug lokalnih i parlamentarnih izbora na kojima su građani birali jednog od dva kandidata za predsednika opštine i jednog od dva kandidata za pokrajinskog poslanika.

Na biralištima u Sivcu izašlo je ukupno 1496 građana što iznosi 22,20% od ukupno 6.740 građana sa pravom glasa.

Rezultati glasanja u Sivcu za izbor predsednika Skupštine opštine Kula su sledeći:

broj glasova
   

1. (2) Đuričić Tihomir Tiho, SRPSKA RADIKALNA STRANKA-Tomislav Nikolić

67,24% (977)

2. (1) Božović Slaviša, DEMOKRATSKA STRANKA-Boris Tadić

32,76% (476)

 

Rezultati glasanja u Sivcu za izbor pokrajinskog poslanika su sledeći:

broj glasova
   

1. (2) Đuričić Tihomir Tiho, SRPSKA RADIKALNA STRANKA-Tomislav Nikolić

68,12% (987)

2. (1) Božović Slaviša, DEMOKRATSKA STRANKA-Boris Tadić

31,88% (462)

 

prvi krug

U nedelju, 19. septembra, održani su izbori za izbor novih odbornika u Skupštini opštine Kula, izbori za novog predsednika opštine i izbori za poslanike u pokrajinskom parlamentu. Od ukupno 6.740 gradjana Sivca sa pravom glasa na birališta u Sivcu izašlo je nešto manje od 30% tj. oko 2000 ljudi.

detalj sa glasackog mesta br. 32

detalj sa glasanja

Evo kako su gradjani na biralištima u Sivcu glasali (nezvanicni rezultati):

 

IZBORI ZA ODBORNIKE U SKUPŠTI­NI OPŠTINE KULA

broj glasova
   

1. (14) Gru­pa gra­đa­na "Svi za Si­vac",

31.31% (536)

2. (3) "Srp­ska ra­di­kal­na stran­ka - To­mi­slav Ni­ko­lić",

30.6% (525)

3. (1) "De­mo­krat­ska stran­ka - Bo­ris Ta­dić",

10.5% (181)

4. (18) Ko­a­li­ci­ja "So­ci­ja­li­stič­ka par­ti­ja Sr­bi­je - Ju­go­slo­ven­ski ko­mu­ni­sti",

6.02% (103)

5. (4) "De­mo­krat­ska stran­ke Sr­bi­je - dr Vo­ji­slav Ko­štu­ni­ca",

4.3% (74)

6. (2) "G 17 plus - Mi­ro­ljub La­bus",

3.1% (54)

7. (11) "Pen­zi­o­ner­ska stran­ka Sr­bi­je",

2.45% (42)

8. (5) "Srp­ski po­kret ob­no­ve - Ot­por Ku­la",

2.2% (38)

9. (15) Po­li­tič­ki po­kret "Sna­ga Sr­bi­je - Bo­go­ljub Ka­rić",

2.04% (35)

10. (8) Ko­a­li­ci­ja "Re­form­i­sti Voj­vo­di­ne - So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja Ku­la - Bran­ko Po­po­vić",

1.9% (33)

11. (9) "Voj­vo­đan­ska ze­le­na stran­ka - Her­cen Ra­do­njić Ke­ka",

1.2% (21)

12. (23) "Pri­vred­na sna­ga Sr­bi­je - Bran­ko Dra­gaš",

1.11% (19)

13. (10) Gru­pa gra­đa­na "Ku­la je moj grad",

0.64% (11)

14. (20) Gru­pa gra­đa­na "Za so­li­dar­nost, prav­du, slo­bo­du" Ku­la,

0.53% (9)

15. (6) "No­va Sr­bi­ja",

0.3% (6)

16. (12) Gru­pa gra­đa­na "Li­sta za Ru­ski Kr­stur",

0.29% (5)

17. (16) "Na­rod­na de­mo­krat­ska stran­ka",

0.29% (5)

18. (22) Gru­pa gra­đa­na Srp­ski na­rod­ni po­kret "Sve­to­zar Mi­le­tić",

0.23% (4)

19. (7) Gru­pa gra­đa­na "Gla­sam za Kru­ščić",

0.18% (3)

20. (13) Ko­a­li­ci­ja "So­ci­jal­de­mo­kra­ti­ja, So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na stran­ka, La­bu­ri­stič­ka par­ti­ja Sr­bi­je",

0.18% (3)

21. (19) Gru­pa gra­đa­na "Za naš Li­par",

0.12% (2)

22. (21) Gru­pa gra­đa­na op­šti­ne    Ku­la "Bi­će bo­lje" li­sta Stan­ko Zra­kić,

0.06% (1)

23. (24) Gru­pa gra­đa­na "Naj­bolje za Cr­ven­ku",

0.06% (1)

24. (17) "Li­be­ra­li Sr­bi­je - Dr Ma­ri­ja Po­pin",

0.06% (1)

* Ovo nisu konacni rezultati, jer se ocekuje odluka opštinske izborne komisije u vezi sa spornim 29. birackim mestom, na kome su prijavljene odredjene nepravilnosti.

 

IZBORI ZA PRED­SED­NI­KA OP­ŠTI­NE KU­LA

broj glasova
   

1. (4) TI­HO­MIR ĐU­RI­ČIĆ-TI­HO, Srp­ska ra­di­kal­na stran­ka - To­mi­slav Ni­ko­lić,

31.77% (608)

2. (1) SLA­VI­ŠA BO­ŽO­VIĆ, De­mo­krat­ska stran­ka - Bo­ris Ta­dić,

15.78% (302)

3. (2) SVE­TO­ZAR BU­KVIĆ, Gru­pa gra­đa­na,

8.78% (168)

4. (8) RAT­KO MI­LE­TIĆ, So­ci­ja­li­stič­ka par­ti­ja Sr­bi­je - Ju­go­slo­ven­ski ko­mu­ni­sti",

7.63% (146)

5. (12) ŽELJ­KO TA­TA­LO­VIĆ, De­mo­krat­ska stran­ka Sr­bi­je - Dr Vo­ji­slav Ko­štu­ni­ca,

7.16% (137)

6. (6) STAN­KO ZRA­KIĆ, "Gru­pa gra­đa­na - Stan­ko Zra­kić",

5.80% (111)

7. (7) SA­ŠA MAK­SI­MO­VIĆ, Srp­ski po­kret ob­no­ve - Ot­por Ku­la",

4.60% (88)

8. (11) HER­CEN RA­DO­NJIĆ - KE­KA, Voj­vo­đan­ska ze­le­na stran­ka - Her­cen Ra­do­njić Ke­ka,

4.28% (82)

9. (10) ZO­RAN PRE­KA­JAC, G 17 plus - Mi­ro­ljub La­bus,

4.08% (78)

10. (3) BRA­NI­SLAV VLA­HO­VIĆ, Po­li­tič­ki po­kret "Sna­ga Sr­bi­je" - Bo­go­ljub Ka­rić,

3.97% (76)

11. (9) DR MA­RI­JA PO­PIN, Li­be­ra­li Sr­bi­je,

3.24% (62)

12. (5) MI­LAN EGIĆ, "Gru­pa gra­đa­na - Mi­lan Egić",

2.93% (56)

 

IZBORI ZA PO­KRA­JIN­SKE POSLANIKE - PO VE­ĆIN­SKOM SI­STE­MU

broj glasova
   

1 (6) Mi­šo­vić Mi­lo­rad, Gru­pa gra­đa­na "Svi za Si­vac",

29.76% (581)

2. (5) Đu­ri­čić Ti­ho­mir - Ti­ho, Srp­ska ra­di­kal­na stran­ka - To­mi­slav Ni­ko­lić,

23.26% (454)

3. (1) Bo­zdo­kov Jo­van, Srp­ski po­kret ob­no­ve - Ot­por Ku­la,

18.70% (365)

4. (3) Dvo­žak Želj­ko, Gru­pa gra­đa­na "Za Voj­vo­di­nu",

6.81% (133)

5. (2) Vu­ke­lić Smi­lja­na, So­ci­ja­li­stič­ka par­ti­ja Sr­bi­je,

6.40% (125)

6. (9) Ti­ho­mirović Mo­mir, De­mo­krat­ska stran­ka - Bo­ris Ta­dić,

5.84% (114)

7. (8) Ta­ta­lo­vić Želj­ko, De­mo­krat­ska stran­ka Sr­bi­je - dr Vo­ji­slav Ko­štu­ni­ca,

3.84% (75)

8. (4) Du­daš Me­la­ni­ja, "G 17 plus - Mi­ro­ljub La­bus",

2.61% (51)

9. (7) Nađ Ištvan, No­va Sr­bi­ja,

1.79% (35)

10. (10) Ćo­vin Slo­bo­dan­ka, Voj­vo­đan­ska ze­le­na stran­ka - Ra­do­njić Her­cen Ke­ka,

0.97% (19)

 

IZBORI ZA PO­KRA­JIN­SKE POSLANIKE - PO PROPORCIONALNOM SI­STE­MU

broj glasova
   

1. (3) Srp­ska ra­di­kal­na stran­ka - To­mi­slav Ni­ko­lić,

39.13% (765)

2. (1) De­mo­krat­ska stran­ka - Bo­ris Ta­dić,

19.64% (384)

3. (6) So­ci­ja­li­stič­ka par­ti­ja Sr­bi­je,

12.99% (254)

4. (5) G 17 plus - Mi­ro­ljub La­bus,

7.42% (145)

5. (7) De­mo­krat­ska stran­ka Sr­bi­je - dr Vo­ji­slav Ko­štu­ni­ca,

5.88% (115)

6. (8) Čiste ruke Vojvodine – SPO, Reformisti Vojvodine, Otpor – M. Isakov – V. Drašković,

5.27% (103)

7. (9) Politički pokret "Snaga Srbije" – Bogoljub Karić,

4.96% (97)

8. (4) Zajedno za Vojvodinu - Nenad Čanak,

2.30% (45 )

9. (2) Savez vojvođanskih Mađara,

1.38% (27)

10. (10) Nova Srbija – Velimir Ilić,

1.02% (20)

 

Više informacija o rezultatima izbora u našoj opštini možete pronaci na internet prezentaciji Radio Kule na adresi www.radiokula.co.yu.

 

 

POČETNA STRANICA
ODŠTAMPAJ STRANICU
 
 
   
copyright © sivac.net 2003