SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET

 
   
     
   

 

 

TALENTOVANA TENISERKA Jovana IVELIĆ

 

klikni na sliku za uvecanjeNa otvorenom prvenstvu Sente za tenisere do 10 godina Jovana Ivelić (na slici) iz Sivca osvojila je treće mesto.

U 498. broju Kulske komune objavljen je sledeci tekst o mladoj Sivčanki:

" IMA NA­DE ZA BE­LI SPORT

JO­VA­NI TRE­ĆE ME­STO

Po­sled­njeg maj­skog vi­ken­da na otvo­re­nom pr­ven­stvu Sen­te za te­ni­se­re do 10 go­di­na Jo­va­na Ive­lić iz Siv­ca osvo­ji­la je tre­će me­sto i pe­har u ovoj ka­te­go­ri­ji.

Na­da be­log spor­ta iz kul­ske op­šti­ne ko­ja tre­ni­ra pod nad­zo­rom is­ku­snog si­vačkog tre­nera, dok­to­ra Feđe Te­o­do­ro­vića , i na ovom pr­ven­stvu je po­ka­za­la da se sa njom i mo­že i mo­ra raču­na­ti, a nje­no vre­me tek do­la­zi bu­du­ći da se iz tak­mičenja u tak­mi­čenje njen rej­ting na voj­vođan­skoj li­sti te­ni­ser­ki sve vi­še pe­nje ka vr­hu."

kraj citata.

 

 

POČETNA STRANICA
ODŠTAMPAJ STRANICU
 
 
   
copyright © sivac.net 2003