SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET SIVAC.NET

 
   
     
   

 

 

 

MLADI KOŠARKAŠI

 

Mladi košarkaši Sivca i Kule, 1991. godište, ne znaju za poraz. Evo kako je nepobedive dečake, koji se trenutno takmiče u Kvalitetnoj ligi Srbije, opisao Djordjo Bojanić sportski novinar lokalnog lista "Kulska komuna".

 

početak citata:"

KLIN­CI BEZ PREM­CA

Kul­ska opš­ti­na se za­i­sta mo­že po­hva­li­ti de­com, i to onom sport­skom, a ka­da je reč o ko­šar­ci ka­pu tre­ba ski­nu­ti de­ča­ci­ma ro­đe­nim 1991. go­di­ne. Na­i­me, mla­đi pi­o­ni­ri Uni­o­na iz Siv­ca i Ku­le ha­ra­ju voj­vo­đan­skim te­re­ni­ma.

Tre­ner Mla­den Ra­jić je oku­pio sve naj­bo­lje iz Siv­ca i Ku­le, a uči­nak je sle­de­ći: pro­šle go­di­ne u let­njoj li­gi re­gi­o­na No­vi Sad osam utak­mi­ca i osam po­be­da, da bi i u po­lu­fi­na­lu i fi­na­lu ube­le­ži­li po­be­de i ta­ko skor po­pra­vi­li na 10:0.

Po­tom je usle­di­la zim­ska li­ga Sr­bi­je i osam no­vih utak­mi­ca i isto to­li­ko po­be­da. I iz­bo­ren pla­sman u Kva­li­tet­nu li­gu Sr­bi­je, gde je pr­ven­stvo po­če­lo i u dva su­sre­ta su ube­le­že­ne dve po­be­de. Uku­pan skor 20:0. Sjaj­no. Let­nju ligu su igra­li kao Uni­on 91, zim­sku kao Ku­la 91, a u Kva­li­tet­noj li­gi na­stu­pa­ju pod ime­nom Ku­la 91.

- Za­i­sta imam sjaj­nu ge­ne­ra­ci­ju de­ča­ka. Per­ja­ni­ca je Ste­fan Pe­ko­vić iz Siv­ca ko­ji je državni re­pre­zen­ta­ti­vac, za­tim Mi­lan Ša­ran­čić i Ni­ko­la Dra­gaš iz Ku­le ko­ji su re­pre­zen­ta­tiv­ci re­gi­o­na, tu su još ka­pi­ten Mar­ko Ra­jić i Mi­o­drag Ko­jić i slo­bod­no mo­gu da ka­žem da su to naj­ta­len­to­va­ni­ja de­ca u Voj­vo­di­ni - ka­že tre­ner Mla­den Ra­jić.

U pr­va dva ko­la Kvali­tet­ne li­ge Sr­bi­je mla­di ko­šar­ka­ši Ku­le 91 su po­be­di­li kne­že­vač­ki Obi­lić sa 94:40, a po­tom u der­bi­ju ko­la eki­pu Ka­det iz No­vog Sa­da sa 62:45 i ta­ko is­ta­kli kan­di­da­tu­ru za plej of. U tre­ćem ko­lu se sa­sta­ju sa Po­le­tom iz No­vog Be­če­ja, ko­ji je član Pr­ve B li­ge.
- Na­rav­no ide­mo na po­be­du. U na­šoj gru­pi ima 6 eki­pa, prvi deo pr­ven­stva se za­vr­ša­va kra­jem mar­ta i ve­ru­jem da će­mo uspe­ti da iz­bo­ri­mo jed­no od pr­va dva me­sta i pla­si­ra­mo se u plej of. Niz po­be­da će, si­gu­ran sam, bi­ti du­ga­čak - op­ti­mi­sta je tre­ner ma­lih po go­di­na­ma, a po učin­ku ve­li­kih ko­šar­ka­ša Mla­den Ra­jić

KLIKNI NA SLIKU ZA POVECANJE

Šam­pi­on­ski sa­stav Ko­šar­ka­škog klu­ba Ku­la 91:

(sto­je) Ni­ki­ca Pe­ko­vić, član Upra­ve, Mi­lan Pan­džić, Mi­o­drag Ko­jić, Ste­fan Pe­ko­vić, Ni­ko­la Dra­gaš, LJu­bo­mir Po­po­vić, Stra­hi­nja Vla­ška­lić i tre­ner Mla­den Ra­jić. (Ču­če): Mi­ljan Ša­ran­čić, Mi­loš Pot­pa­ra, Mar­ko Ra­jić, Ni­ko­la Pe­jo­vić i Ve­li­mir Pre­bi­ra­če­vić

" kraj citata

Izvor "Kulska komuna", br. 490, 05.02.2004. god.

 

 

 

POČETNA STRANICA
ODŠTAMPAJ STRANICU
 
 
   
copyright © sivac.net 2003